Csapatunk

Barbalics Andrea: Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Tagintézmény vezető:

Telefonszám: +36 20 778 6016

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végeztem gyógypedagógusként. MA fokozatot játék-és szabadidőszervező tanárként szereztem. 15 éve dolgozom a nevelési tanácsadóban, illetve több mint két éve a Szakszolgálatban tagintézmény vezetőként. A vezetői feladatok mellett a gyermekekkel való közvetlen munkát a nevelési tanácsadás és a szakértői tevékenység keretében végzem, azaz mind diagnosztikai, mind terápiás feladatokat ellátok. Kiemelt tevékenységeim közé tartozik a mozgásfejlesztés, mozgásterápia, főként az óvódás korúak körében. Azt gondolom, vallom és hiszem, hogy a mozgásfejlesztés minden fejlesztő munka alapja, mint ahogyan a mozgásfejlődés a személyiségfejlődés alapköve is.

Mottóm: A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg. (Gilbert Keith Chesterton)

 

Tóth Judit Katalin

Szakszolgálati titkár:

Telefonszám: 06 95 320 650, 

                     +36 20 336 1584

 

Reider Orsolya

Gyógypedagógus

2007-ben végeztem az ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán gyógypedagógusként (pszichopedagógiai tanár és tanulásban akadályozottak terapeuta szakokon). 2015-ben szakvizsgáztam fejlesztőpedagógus szakirányon.

2007 őszétől 2013 őszéig általános iskolákban foglalkoztam sajátos nevelési igényű gyermekekkel.

2013 szeptemberétől dolgozom a VMPSZ Sárvári tagintézményében.

Nevelési tanácsadás keretében terápiákat tartok óvodások, iskolások számára. A foglalkozásokat igyekszem a gyerekek életkori sajátosságaihoz, egyéni képességeihez igazítani. Szakértői tevékenység keretében pedig a tanulási nehézség diagnosztizálásában veszek részt.

Gáspárné Vadasi Veronika: gyógypedagógus

 

  A főiskola elvégzése után rövid ideig Győrben tanítottam, majd tizenkilenc évig Kőszegen a Dr. Nagy László EGYMI-ben. Mellette utazó gyógypedagógusként dolgoztam évekig két kőszegi, valamint a bői és a gyöngyösfalui általános iskolában. 2015 augusztusától dolgozok a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézményében. A korai fejlesztés és gondozás területén végzek komplex gyógypedagógiai fejlesztést, a nevelési tanácsadás keretében fejlesztő foglalkozásokat tartok óvodásoknak és általános iskolásoknak, valamint tankerületi szakértői bizottsági feladatokat is ellátok.   

 "Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez." Montessori Mária

végzettségeim: gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szomatopedagógus), tanító, magyar nyelv és irodalom  szakos tanár

elvégzett tanfolyamok:  Autizmus specifikus ismeretek a korai felismerésben, Családközpontú koragyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata, Kooperatív módszertanra épülő együttműködés, A pályaismeret és jelentősége, Az önismeret és döntések szerepe a pályaépítésben

Egy Konfuciusz idézettel zárnám a bemutatkozásomat:

 ,,Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során.”

 

Némethné Csáki Helga Katalin

Pszichológus

Némethné Csáki Helga vagyok, 6 éve dolgozom pszichológusként, 5 éve Pedagógiai Szakszolgálatban tevékenykedem. Alapdiplomámat 2011-ben szereztem, várhatóan 2016 júniusában fogok végezni az ELTE-PPT tanácsadó szakpszichológus képzésen.

Munkám kisebbik részét szakértői vizsgálatok végzése teszi ki, nagyobb részben viszont a nevelési tanácsadás területén dolgozom, ahol szülők részére tanácsadásokat, konzultációkat gyermekeknek pedig terápiás foglalkozásokat tartok.

Célom egy elfogadó, támogató légkörben segíteni a gyermekeknek, szülőknek és családoknak a felmerülő kérdések megválaszolásában, a problémák rendezésében.

Németh Dániel: Pszichológus

Diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán szereztem meg, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon. 2015. augusztusában kaptam lehetőséget arra, hogy a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat sárvári csapatának tagja legyek.

Pszichológusi munkám jelenleg két nagy területet ölel fel: egyrészt szakértői bizottsági tevékenység keretein belül együtt működöm a gyógypedagógus kollégákkal a tanulási problémák diagnosztizálásában, másrészt pedig a nevelési tanácsadás folyamata során végzek komplex pszichodiagnosztikai vizsgálatsorozatokat, illetve segítem a szülőket abban, hogy gyermekeik fejlődését és egészséges kibontakozását a lehető legjobban előremozdíthassák. Szakmai érdeklődésemet a jungi analitikus pszichológia hagyományai, valamint a személyközpontú terápiás gondolkodás határozzák meg. Hiszem és vallom, hogy az emberi személy csakis nyitott, elfogató és megértő, figyelmet és biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben képes kibontakozni és én magam is ezt az attitűdöt igyekszem képviselni a hozzám fordulók számára.

Mottóm: "Semmit sem vagyunk képesek megváltoztatni addig, amíg el nem fogadjuk. Az elutasítás nem szabadít fel, hanem elnyom." C. G. Jung.

Horváth Mária: gyógypedagógus – logopédia szakos tanár

A gyermekek szeretetét és a játékos tanításon alapuló tapasztalatszerzés örömét óvodapedagógusként éltem át először, még pályám kezdetén a sárvári Vármelléki Óvodában. Csoportmunkám mellett évekig részt vállaltam, mint gyógypedagógiai asszisztens a lemaradó gyermekek felkarolásában és képességfejlesztésük segítésében.

Pedagógusi elhivatottságom, továbbá az óvoda részéről jelentkező igény vezetett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára, ahol 2008-ban gyógypedagógus-logopédiai tanár szakon másoddiplomát szereztem. Logopédusként a székhelyintézmény, a Szatmár úti Telephely és a Sitkei Tagóvoda gyermekeinek beszéd- és nyelvi fejlesztése jelentette a napi munkám.

Szakmai átszervezést követően, 2014. november elsejétől kerültem a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézményébe. Logopédiai ellátási körzetem kibővült. A meglévőkön kívül a tiszta beszéd útján terelgetem a gyermekeket a Csényei Óvodában, az Ölbői Iskolában és a Szent László Katolikus Általános Iskolában.

Elsődlegesen a pöszeség javításával, a beszédértés/észlelés fejlesztésével, óvodai diszlexia-prevencióval és a megkésett beszédfejlődés terápiájával foglalkozom. Kiemelten fontosnak tartom továbbá az írás, olvasás, szövegértés zavarának kezelését és megelőzését az iskolában.

2015-ben pedagógus szakvizsgát szereztem fejlesztőpedagógus szakirányon.

 

Takács Katalin

Logopédus

Pedagógusi pályámat óvodapedagógusként kezdem a Répcelaki Napközi Otthonos Óvodában.

Óvodapedagógusként, az egyéni képességek szerinti differenciált fejlesztést, bánásmódot preferáltam munkám során. Továbbképzéseimet a logopédiai fejlesztés iránt érdeklődésem határozta meg. Először gyógypedagógiai asszisztensi végzettséget, majd 2005-ben másoddiplomás képzésben gyógypedagógus, logopédiai tanári diplomát szereztem. A főiskolán tanultakon kívül fejlesztő fejlesztőmunkámat segítik a tanfolyamokon megszerzett ismeretek is. A főiskola elvégzését követően, több éven keresztül a Sárvári Kistérségi Társulás megbízott logopédusaként Répcelak, Uraiújfalu, Jákfa, Rábapaty óvodáiban és iskoláiban tevékenykedtem logopédusként. Jelenleg a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye logopédusaként végzem a logopédiai fejlesztést az említett települések óvodáiban, iskoláiban.

A tanév elején elvégzett vizsgálatok alapján, ebben a tanévben, többségében pösze terápiát igénylő beszédkórképpel kerültek hozzám gyerekek.  Kisebb számban szorulnak diszlexia prevencióra, beszédészlelés és beszédmegértés terápiára. A fejlesztést 4-5-6 fős csoportokban végzem, a gyerekek életkori sajátosságaihoz, egyéni képességeihez, fejlettségi szintjéhez igazodva.

Fontosnak tartom a folyamatos önképzést, új vizsgálati és terápiás módszerek, eszközök megismerését, amelyek hatékonyabbá tehetik fejlesztő munkámat.

 

Kremán Fanni: Logopédus

2015 nyarán végeztem a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán gyógypedagógusként, logopédia szakirányon. 2015 szeptemberétől vagyok a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézményének munkatársa. Pályakezdő logopédusként igyekszem legjobb tudásom szerint hozzájárulni a gyermekek beszéd-, és nyelvi fejlődéséhez.

Mindennapi munkám során óvodás- és iskoláskorú gyermekekkel egyaránt foglalkozom Sárváron és a környező településeken. Ellátási körzetembe tartozik a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Gércei Óvoda, a Gércei Általános Iskola, a hegyfalusi Nefelejcs Óvoda, a Bői Óvoda és a Bői Általános Iskola.

Az óvodákban az 5. életévüket betöltött, beszédhibás gyermekekkel kiscsoportos foglalkozások keretében végzem a beszéd-, és nyelvi fejlesztést. Az iskolákban 1-4. osztályos tanulókkal szintén kiscsoportos formában zajlanak a logopédiai foglalkozások. Az órák nagy részében a gyermekek pöszeterápián vesznek részt, illetve vannak, akik diszlexia-prevencióban részesülnek.

A logopédiai tevékenység mellett fontosnak tartom a gyermekek egész személyiségének pozitív befolyásolását is.

 

Biró Barbara

Gyógytornász

1 | 2 >>